ब्लू अम्ब्रेला

मानसी चिटणीस रोज संध्याकाळी तराईतल्या देवदारांच्या रांगेत फिरायला जाणे मला आवडायचे नेहमीच. तिथली गुढ शांतता मनाचा तळ चाचपायची. स्वतःचीच स्वतःला भेटण्याची रोजची वेळ होती ती माझी. फिरता फिरता स्वतःशीच संवाद चालू असायचा माझा. तर एखादी तरल सुरावट गुणगुणली जायची. काही क्षण तराईत लपलेल्या छोट्याशा झऱ्याशी गप्पा मारण्यात जायचे अन् परतीच्या वाटेवरचे पामवृक्ष हाय हॅलो करायला... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया