वंदी मारतम् 

अनिल पवळ कुंभीजकर आठवीत व्हतो. आठवा तास पी.व्ही. आ प्पाचा. आप्पा आमाला हिंदी शिकवाय. दिसायला पी.व्ही. आप्पा म्हणजे साक्षात यम. फक्त दिसायला यम बर का! माणूस म्हणचाल तर एकदम शांत. वर्गात शिकवतानी एकादा जोक फिक झाला तर सगळं आंग गदागदा हलवून खदाखदा हसायचे. तर असे हे आप्पा त्या ऐतिहासिक दिवशी आम्हाला कसलं तरी व्याकरण शिकवीत... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया