व्यथा

 "अवं बाई घ्या की कायतरी माझ्याकडनं! आज सकाळपासनं भवानी बी झाली नाही. दोन लहानग्यांना काय दिऊ खायाला?" भाजी विकणारी रखमा भाजीची टोपली डोक्यावर वागवत भाजी विकत होती."चीनमधनं ह्यो करूना का काय रोग आला नं माझ्या धंद्याला टाळं लागलं.कोण बी भाजी घीना झालंय. काय खावावं गरीबानं". "ही मोठी माणसं नियम काढत्यात आन आमा गरीबाच्या पोटावर पाय!... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया