तानुल्या

महानंदा मोहिते सोप्यात अडकवलेलं शिंग तानुल्या आपुलकीने बघायचा. या शिंगावर धन्याचा खूप जीव…"सर्जा''.. त्याच्यासाठी बैल नव्हता.. धन्याने पोटच्या मुलासारखं त्याला सांभाळलं होतं त्याचंच ते शिंग.. सर्जाची शेवटची आठवण म्हणून जपलेलं.शिरप्या चा 'श्रीपतराव ' बनवण्यात सर्जाचा मोलाचा वाटा होता. सर्जाची मेहनत तानुल्या जाणून होता. सर्जा ऐन तरण्या वयात गेला. धन्याला ही सल बोचून खात होती. सर्जा... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया