आनंदवारी

दोन्ही डोळ्यांना बँडेज लावलेल्या अवस्थेत सीमा उदासवाणी बसली होती." सीमा, चल, पोहे खाऊन घे गरम " असे म्हणून रवीने तिला चमच्याने भरवायला सुरुवात केली. त्यावर ती म्हणाली " किती त्रास घेता हो तुम्ही माझ्यासाठी!"  " वेडाबाई , नेहमी  तूच  करतेस ना आमच्यासाठी ! "रवीचे हे बोलणे ऐकून सीमाला भरून आले.चार दिवसापूर्वी हॉलमधील फॅन साफ करताना डोळ्यात चिकट... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया