मुक्या

'मुक्या’ असा फिरायला लागला की सारा गाव गोळा होई हमरस्त्यावर. दर चार पावलावर लोकं घोळका करीत अन् मग गावात गप्पांना ऊत येई. हमरस्ता कसला न कसलं गाव. चांदबाच्या काळ्या कातळाखालची ही एक वाडी. शे-पाचशे उंबरा. कातळावरून पाणी पडे आनं मृग नक्षत्रात त्याचा झरा होई. पुजारीबुवांनी खण-नारळानं ओटी भरली की गावच्या शेतात हिरवं सोनं येई. गावाला... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया