सुप्त

शीतल दरंदळे किती प्रेम करावं एखाद्याने आपल्या बायकोवर ? अमित चं मेघना वर निरतिशय प्रेम. तिला पाहिल्याशिवाय दिवस उगवत नसे त्याचा. तिच्याच हातचा चहा मग दोघे गलरीतल्या झोक्यावर बसून पिणार,अमित मग तिच्याकडे पाहत बसे प्रत्येकवेळी जणू काही पहिल्यांदा पाहतोय. ती नेहमी हसत म्हणे असं काय पाहतोस? तो म्हणे माझी बायको आहे म्हणून पाहतोय. ती यावर... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया