ऋण

अंगदनं यादीवरून शेवटची नजर फिरवली. "केतकर सर, मराठे सर, गारे सर... हम्म आपले आवडते शिक्षक. कोरांटे सर...काटे सर, पंडीत मॅडम, लोहार मॅडम आणि कावळे मॅडम.. आहेत. काटकर सर, बारवे सर तुम्हाला फुली...तुम्ही या मेळाव्यात यायचं नाही!!! "अजित आणि प्रशांत त्याच्याकडं पहात होते. त्याच्या डोळ्यातला खुनशीपणा चमकत होता.   "अंग्या.." अजित म्हणाला," आपण आपल्या बॅचचा स्नेहमेळावा करतो... Continue Reading →

एक वारी अशीही

शाळा सुरू होऊन महिना झाला तरीही आकाश शाळेत आला नव्हता. तो शाळेत यायला तयारच नाही हे समजल्यावर प्रिया अस्वस्थ झाली होती. तिच्या जीवाची तगमग होत होती. शेवटी ती मुख्याध्यापकांच्या परवानगीने आकाशच्या घरी पोचली.ती दिसताच आकाश  घरात लपून बसला. गरीब, कष्टकरी आई-बापाच्या मुलाची शाळेविषयीची नावड तिला सहनच होईना. ती त्याच्या घरी पडवीतील खुर्चीवर बसली. आई बाबा... Continue Reading →

गुरुदक्षिणा

प्राजक्ता रुद्रवार आज सकाळपासुनच त्याच्या पोटात कालवाकालव होत होती. सरांचे आभार कसे मानावे हे त्याला कळत नव्हते. आज हे जग नव्याने बघताना त्याला सरांची आठवण येत होती.त्याच्या प्रगतीसाठी सरांनी घेतलेले कष्ट तो जाणुन होता. लहान असतानाच आई वारली होती, वडिल सततच आपल्याच व्यापात असतं. त्यामुळे त्याला येत चाललेला एकटेपणा, बुजरेपणा जाणला तो दिक्षित सरांनीच. "राघव...तु... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया