हंबरडा

नवरा दारू पिऊन वारला होता. तीन लहान मुलांची जबाबदारी खांद्यावर येऊन पडली. ना धड शिक्षण ना कसलं कलाकौशल्य. ती आता धुण्या भांड्याची कामं करत असे. या पावसाळी हवेत थंडगार लादी पुसताना तिचं अंग भरुन येई आणि हातापायाला कळा मारत कारण तीन तीन बाळंतपणं व आयुष्यभर नवऱ्याच्या हातून  खाल्लेला बेदम मार आता तोंड वर काढत होता. पण... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया