माळावरची फुलं

दिनेश भाऊराव भोसले  घंटा खणाणली. गावच्या वेशीपर्यंत आवाज घुमला. राजानं पाठीवर दप्तर टाकलं. अंगणातल्या बकरीला गोंजारलं अन् झप झप पावलं टाकत निघाला. तेवढ्यात त्याच्या मागनं धापा टाकत रोह्यत्या आला. राजाच्या खांद्यावर हात टाकत म्हणाला,  “आज बी उशीर ?”  राजानं मान वाकडी केली, म्हणाला, “मनच लागंना बघ या साळंत.”  “अॅ हॅ ... मंजी टकलू बोलत व्हता त्ये... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया