नि:शब्द

त्याच्या प्रश्नाचे आस्माने काही उत्तर देणे अपेक्षित आहे असे तिला वाटत नव्हते. ती स्वत:तच मग्न होती."कितीला दिला हा दिवा ?" त्याने पुन्हा विचारले.पण कुठलेही उत्तर न देता ती स्वत:च रमली होती. त्याला खुप आश्चर्य वाटले. मातीची सुंदर सुंदर भांडी, कुंड्या अनेक गोष्टी दिसत होत्या. पाहिलं की घ्याव असं वाटावं इतकी कलात्मकता होती त्या वस्तुंमधे. सगळे... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया