गाठभेट

बबन पोतदार गेली आडीच तीन म्हैस हातरुन धरलेल्या शांताबाईचं आज काय खरं नव्हतं. सकाळचं धा वाजल्यापास्नं घशाला घरघर लागली होती. बुबळ आतल्या आत सैरभैर धावत हती. उशापायथ्याला तिच्या तिन्ही लेकी बसून हुत्या. तिगींचंबी डोळे रडून रडून सुजून गेलतं. "आईऽऽ ए5ऽ आईऽss' सखूनं, थोरलीनं तिचं कपाळ कुरवाळीत दोनचार येळा हाळ्या मारल्या. बुबुळ नुस्तीच हालत न्हाई. हैं... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया