नोटबंदी

दिप्ती सुर्वे-जाधव एव्हाना कौलाच्या फटीतून पाऊस आत शिरायला लागला होता. टपटप गळणारे अश्रू पुसत आक्की गळत्या जागी टोपं मांडायला लागली. मोडकळीस आलेल्या वाश्याकडे एकटक पाहणाऱ्या अण्णाचे डोळे स्थिर झाले होते."लक्ष्मे…SSS… मी चाल्लो गं…SSS…" बोलताना आण्णाला धाप लागली."धनीSSS.. सांच्याला वंगाळ बोलू नगासा." चुलीवरच्या भाताच्या उकळीत काविलता फिरवत आक्की बोलली."आक्के… आण्णा असं काय करायलाय. डोळं झाकत नाय... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया