गुरुदक्षिणा

प्राजक्ता रुद्रवार आज सकाळपासुनच त्याच्या पोटात कालवाकालव होत होती. सरांचे आभार कसे मानावे हे त्याला कळत नव्हते. आज हे जग नव्याने बघताना त्याला सरांची आठवण येत होती.त्याच्या प्रगतीसाठी सरांनी घेतलेले कष्ट तो जाणुन होता. लहान असतानाच आई वारली होती, वडिल सततच आपल्याच व्यापात असतं. त्यामुळे त्याला येत चाललेला एकटेपणा, बुजरेपणा जाणला तो दिक्षित सरांनीच. "राघव...तु... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया