दांडी

ज्ञानेश्वर भंडारे आज बंड्या सकाळी लवकरच उठून तयारीला लागला होता. बीगीबीगी आवरून कामावर जायला हवं, नाहीतर मालक मजुरी कापणार. या विचारातच त्यांने दोन तांबे अंगावर ओतून घेतले. मायने भाकरतुकडा फडक्यात बांधला. बंड्याने मायला सांगितलं, ''एक भाकर ज्यादाची बांध आज मी काय न्याहारी करत नायं,रस्त्याने खाईल''. दिस पार माथ्यावर आलाय. टाईम लागलातर मालक दमडी द्यायचा नायं.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया