जळमटं

बबन पोतदार, ग्रामीण कथाकार 'चुलत्यानं पेटवून घेतलंया. कराडला कृष्णा हॉस्पिटलात ठेवलंया.' असा उडता निरोप मिळाल्याबरोबर मी सामानाची आवराआवर केली आन् टाकोटाक एस.टी.त बसलो. एस.टी. निम्मी अर्धी रिकामीच हुती. एका खिडकीजवळच्या सीटवर बसलो. मन सैरभैर झाल्यालं. कायसुदिक सुचेनासं झालं. मनाची उलथापालथ चालल्याली. एका एका इचारानं मन ढासळायला लागलं. नजरं म्होरं काकू उभी न्हायली. कपाळावर मेणाचं ठसठशीत... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया