जळवा

बबन पोतदार ऊन्ह कासराभर वर आली होती. तापलेला फुफाटा पायांची लाहीलाही करीत होता. लांबवर भैरोबाच्या देवळाचं शिखर दिसायला लागलं होतं. पोराला खांद्यावर बसवून अण्णा मल्हार टुकूटुकू चालला होता. एक एक पाय रेटत होता. पाटील बाबाची टेकडी संपली आणि कापुरहोळचा ओढा लागला. पाणघळीत पाण्याचा टिपूस नव्हता, ओढ्याच्या पात्रातले दगडगोटे आणि वाळू, भट्टीतल्या लोखंडासारखे तापले होते. त्यावर... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया