चतुर किडम्या

दिवस मावळतीकडं झुकला. आम्ही पाठीवरील पिशवीच्या ओझ्यानीच वाकलो व्हतो. जंगलातून वाट काढीत किडम्या समद्यांच्यापुढे चालला व्हता. आम्ही त्याच्या मागं पण बऱ्याच अंतरांनी चालत व्हतो. एका मोठ्या सायरीच्या झाडाखाली किडम्या थांबला."इथं झुर्री हाय, बक्कळ पाणी मिळंल. रातच्याला इथंच थांबायचं.”किडम्याचा आदेश होताच सगळ्यांनी काखेला मारलेल्या पिशव्या खाली टेकवून झुरीकडं हातपाय धुण्यासाठी मोर्चा वळवला.किडम्या असला की, रानातली रात... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया