जग्गू बंबाळ

हिंमत पाटील कृष्णाकाठची गावखेडी म्हणजे एकेकाळची वाडासंस्कृतीची माहेरघरे. काळाच्या ओघात सारे नष्ट झाले. गावपांढरीची पडझड झाली. आता गावंही मोठी झाली. लोकं वेशीबाहेर पांगली. गावगाडा बदलला. गावभाग ओस पडले. ढिगारमातीच्या झाडाझुडपांतून डोकावणारे जुने काही अवशेष सोडता, मोडकळीला आलेले चार-दोन वाडे कुठेतरी. बाकी सारी भयाणभूस खिंडारंच. भवताल सजून गावपांढरीलगतच नव्या वस्तींची नवी गावं झाली. बघून बघून गावालगतच्या... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
सुरु करूया